Onderwijs Direct                           

    Remedial Teaching & Onderwijspraktijk

Remedial Teaching

Wat is Remedial Teaching?

 

Remedial teaching is een gerichte vorm van ondersteuning bij leerproblemen. De vorm van remedial teaching die wordt gegeven is afhankelijk van de (ernst van de) leerproblemen die een leerling tengevolge van een leerstoornis

ondervindt. Remedial teaching is iets anders dan bijles of huiswerkbegeleiding, omdat remedial teaching veel meer is gericht op een blijvende verandering in leerstijl en aanpak. Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er extra ondersteuning verleend wordt aan leerlingen met een bepaalde leer- of gedragsprobleem/stoornis. Deze hulp is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van de individuele leerling en is primair gericht op het leerproces, veelal taal, spelling, lezen of rekenen.

Na het intakegesprek stelt de remedial teacher een handelingsplan op van 6 tot 8 weken. Soms is het nodig om  contact op te nemen met de basisschool van het kind. Het kan vaak nuttig zijn om meer gegevens te verzamelen om het kind zo goed mogelijk te helpen. Uiteraard gaat dit altijd in overleg met de ouders.

Remedial teaching is mogelijk op school, tijdens of na schooltijd bij u thuis of op de praktijk.


Werkwijze:

Globaal zijn er de volgende stappen te onderscheiden:

1. intake- en kennismakingsgesprek: met de ouders en/of het kind. Kennis maken en inventariseren van de

    hulpvraag.

2. Pedagogisch-didactisch onderzoek: (indien nodig) bepalen van het niveau en de hulpvraag van uw kind.

     Wat vindt de leerling moeilijk? Welke hiaten zijn er? Waar is hulp nodig?

3.  Advies/handelingsplanning: opstellen van een hulpplan met meetbare leerdoelen.

4. Uitvoeren van het handelingsplan met behulp van gespecialiseerde technieken en materialen.

5. Tussenevaluatie: na ongeveer 4 weken. Wat is de vooruitgang? Zijn er bijstellingen nodig?

6.  Eindevaluatie: na 6 tot 12 weken. Afronden van het handelingsplan. Indien nodig wordt opnieuw gestart

     bij stap 1. 

    In een logboekschrift, dat mee naar huis gaat, wordt bijgehouden waaraan is gewerkt en wat het huiswerk is.


 

      E-mail: info@onderwijs-direct.nl